Gulerle er en 15-16 cm lang fugl med et vingespenn på 23-27 cm. Stjerten er en anelse kortere enn hos linerle. Arten er utbredt over det meste av Palearktis og i Alaska.

De voksne fuglene har i hovedsak olivenfarget overside og gult bryst og underside. Hunnen er litt mattere i fargen enn hunnen. Ungfugler er beigehvite under med kun en svak gultone på undergumpen. Hodefargen til hekkende hanner er ulik på de ulike underartene av gulerle, som det finnes 12 av. I Norge er det registrert fire underarter; såerle (ssp. thunbergi), sørlig gulerle (ssp. flava) , engelsk gulerle (ssp. flavissima) og svarthodet gulerle (ssp. feldegg). Den vanligste av disse er såerle som hekker i indre og høyereliggende områder på Østlandet, Trøndelag og i Nord-Norge. 

Som art hekker gulerle i lavlandet på fuktig beitemark og fuktige enger ved næringsrike sjøer, samt i nordlige skogtrakter på myrer, elvesletter o.l. Reiret legges på tuer på bakken, hvor hunnen legger 4-8 egg som klekkes etter ca. 13 døgn. Ungene forlater reiret når de er flygedyktige, etter omtrent to uker. Føden består hovedsakelig av insekter og invertebrater.

Gulerle er en utpreget trekkfugl, og ankommer Norge i mai måned for å trekke til overvintringsområdene på savannene i tropisk Afrikia i september.