Jernspurv er en insekt- og frøspisende sangfugl. Den er i størrelse lik gråspurv, og har de samme brunspettede rygg- og vinterfargene. Det som skiller den ut i så henseende, er det askegrå eller blygrå hodet og brystet, samt det tynne nebbet.

Beina er rødbrune. De store vingedekkfjærene har fine lyse flekker i spissene, og danner ofte et smalt vingebånd.

Fuglen regnes som en kortdistansetrekkfugl i Norge, og ankommer i april måned. I resten av Europa er den for standfugl å regne. Den er nokså sky og tilbaketrukken sommerstid, og sitter ofte synlig i en tretopp og synger, men lever ellers et tilbaketrukket liv i skjul av vegetasjon, og kan være vanskelig å få øye på. Den finnes i hele Europa der det finnes skog,  men også i Asia. Jernspurv har også blitt introdusert til New Zealand.  Den er den mest utspredte arten i jernspurvfamilien, som ellers består av fjell-levende arter.

Jernspurvhannen synger en en ganske høylytt, lang ubestemt sprettende strofe fra toppen av unge grantrær eller høye busker. Hekkingen foregår i april-mai, og hunnen legger 5-6 turkisfargede egg i et reir som plasseres rett på bakken. Eggene klekker etter ca. 12 døgn, og ungene er flygedyktige eller ytterligere 10-14 dager.

I Norge er jernspurv vanlig i  skogsterreng med yngre grantrær, men også i einermark, fjellskog, parker og hekker.