Sildemåke er en 51-56 cm lang måkefugl med et vingespenn på 124-150 cm. Med en vekt på 450-1100 gram er den litt mindre enn gråmåke. I voksen fjærdrakt kan den forveksles med svartbak, men skiller seg ut ved at den har gule bein, og er mindre av vekst.

Fuglen hekker i det nordvestlige Europa til Murmansk og opptrer i tre underarter med forskjellig mørkhetsgrad på ryggsiden. De to mørkeste hekker i Norge langs hele kysten, tallrikest i Sør-Norge (den lysere varianten) og svært spredt i Finnmark (den mørkeste fra Trøndelag og nordover). Fuglen har langt og nokså tynt, gult nebb som voksen. Også øynene er gule. Ungfugler er brungrå spraglete til ca. 3-4 års alder. Faktisk har arten fire ulikt utseende aldersklasser, noe som gjør artsbestemmelse av juvenile individer veldig komplisert. 

Sildemåken hekker i kolonier langs kysten og ved innsjøer. Reiret legges på bakken og fôres med strå og tang. Hunnen legger som oftest 3 blågrønne til olivengrønne egg som klekkes etter 24-27 dager. Begge foreldrene bytter på rugingen. Ungene er flygedyktige etter omtrent 6 uker.

Sildemåke er en overveiende langtrekkende fugl, men enkelte individer kan overvintre langs kysten. Sørnorske fugler overvintrer som oftest i Sørvest-Europa og Nord-Afrika, mens fugler fra våre nordligste landsdeler har en mer østlig trekkrute.